Reglement aanvragen tot ondersteuning van recreatieve paardensportactiviteiten

Mendistrict Zuid en KNHS Regio Limburg ondersteunen recreatieve paardensportactiviteiten door het delen van kennis en ervaring t.b.v. de organisatie en door een financiële bijdrage aan de organiserende vereniging. 

Om in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

1. Het evenement moet georganiseerd worden in Limburg en onder de vlag van KNHS of FNRS. 

2. Het evenement is toegankelijk voor alle KNHS leden, in het bijzonder voor alle recreatieve paardensporters, en kan een opstap zijn voor de ongebonden recreatieve paardensporters om lid te worden van de KNHS. 

3. Evenementen die jaarlijks georganiseerd worden, en die specifiek bestemd zijn voor de recreatieve paardensporter kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen, mits er een promotieactiviteit aan gekoppeld wordt. 

4. Er wordt bekendheid gegeven aan het evenement via social media, waarbij de logo’s van de KNHS Regio Limburg en het Mendistrict Zuid gebruik worden. 

5. Bij de uitvoering van het evenement worden KNHS-promotiematerialen gebruikt. 

Procedure: 

1. Het verzoek voor ondersteuning dient schriftelijk of per mail bij het bestuur van de KNHS Regio Limburg of het Mendistrict Zuid ingediend te worden. Bij de aanvraag wordt een beknopt projectplan ingediend, waarin naast datum en locatie ook de organisatie wordt beschreven, het doel, de doelgroep en het plan van aanpak en begroting. 

2. De organisatie ontvangt een bevestiging van ontvangst van de aanvraag. 

2. De Commissie Recreatie Paardensport Limburg van het Mendistrict Zuid en KNHD Regio Limburg besluit of en zo ja in welke vorm ondersteuning wordt geboden. De minimale bijdrage is vastgesteld op € 50,-. De bijdrage wordt slechts één keer per jaar aan dezelfde vereniging of organisatie toegekend. Jaarlijks terugkerende evenementen worden maximaal drie achtereenvolgende jaren (financieel) ondersteund. De hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van het ingediende plan. 

3. De Commissie Recreatie Paardensport Limburg is door de KNHS Regio Limburg en het Mendistrict Zuid gemandateerd en stelt de hoogte vast aan de hand van de criteria: Vernieuwend, Creativiteit, Versterking en Promotie van de recreatieve paardensport. Het totaal van bijdragen mag het jaarlijks door de KNHS ter beschikking gestelde budget niet overschrijden. 

4. Binnen een maand na aanvraag ontvangt de organisatie het besluit van de Commissie Recreatie Paardensport Limburg. 

De Commissie Recreatie Paardensport Limburg kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken mits een duidelijke motivatie daaraan ten grondslag ligt. 

Onderstaande document kunt u ingevuld toesturen naar: secretariaat@knhsregiolimburg.nl

Format voor aanvragen ondersteuning